Ria Kea - Vipassana.nu (2024)

Van afgescheiden-zijn naar verbondenheid.Van gevangen zijn naar vrijheid.Van hardvochtigheid naar vriendelijkheid.Een ander perspectief naar helder zien.Dit is wat ik gaande weg heb ontwikkeld door meditatie.

Het onderweg zijn, het open stellen voor het moment, nieuwsgierigheid, kalmte en compassie, de veranderlijkheid, onbeheersbaarheid zijn voor mij belangrijke wegwijzers. Waarmee ik niet wil zeggen dat meditatie makkelijk is. Ik word regelmatig verrast en leer de dingen anders te zien. Het ontwikkelen van opmerkzaamheid en metta zijn daarin belangrijke sleutelbegrippen. Dit is wat mij inspireert en ik ben blij dat wat ik leer kan doorgeven aan wie dat wil.

Achtergrond

Kraamzorg thuis (1969) en in het ziekenhuis was vier jaar lang mijn werk waar ik vooral vreugde ervaarde. Daarna heb ik gewerkt als wijk/verpleegkundige (1978-1990) en terminale zorg was mijn specialisatie. Van 1992 tot 2017 (na een 5 jarige Psychosynthese opleiding) werkte ik als psychosynthese-therapeute. Tijdens deze opleiding onderging ik vier jaar individuele therapie en twee jaar groepstherapie.Zorgzame aandacht, luisteren, empathie, overdracht en tegenoverdracht en werken met subpersoonlijkheden zijn kwaliteiten die ik ontwikkelde.

Ik volgde vanaf 1998 vipassana meditatieonderricht bij Aziatische leraren: Eerwaarde U Kundala, Vivekananda, Sujiva e.a. Wat mij vooral trok was de zoektocht naar zinvol leven, verbondenheid, compassie en vrij-zijn.Ik zocht naar de integratie van vipassana-meditatie in onze westerse cultuur. Dat maakte dat ik naar Amerika ging. Ik volgde lange retraites van 6-8 weken bij Amerikaanse leraren: Carol Wilson, Joseph Goldstein, Guy & Sally Armstrong en Sky Dawson en begon in 2008 met lesgeven van de Dhamma in Amsterdam en Haarlem.

Ik las vele boeken maar werd vooral geïnspireerd door de beoefening. Het toepassen van de meditatie in het dagelijks leven leerde ik door het volgen van een acht-weekse MBSR cursus en compassietraining (Frits Koster en Erik vd Brink).Van Frits Koster en Ank Schravendeel leerde ik Milde Aandacht toe te passen als medicijn tegen hardvochtigheid die ik bij mezelf en anderen waarnam. Van hun leerde ik om vanuit vriendelijkheid opmerkzaam te zijn. Ik leerde vipassana-meditatie en metta-meditatie te integreren in het lesgeven door Charles & Patricia Genoud (Zwitserse leraren) en Ank Schravendeel.

Ik heb bij Susan Chapman en Gregory Kramer geleerd om opmerkzaamheid toe te passen bij het spreken (mindfull speech). Bij Jotika Hermsen, Frits Koster, Dingeman Boot en Ank Schravendeel liep ik stage voor het begeleiden van retraites. Ik begeleid vele jaren retraites samen met oa Ank Schravendeel, Marij Geurts, Chris Grijns en begeleid wekelijks een doorgaande groep mediterenden in Amsterdam (de Pijp).

Wat ik belangrijk vind in het begeleiden van retraites

Naast loop- en zitmeditatie is mindful-bewegen en yoga onderdeel van mijn beoefening. Het contact hebben met het lichaam is belangrijk om ’thuis’ te komen en aanwezig te zijn.

Ik onderteken de ethische drieluik.Het samenwerken met collega’s ervaar ik als helend en leerzaam en inspirerend en als belangrijk onderdeel van mijn weg als meditatiebegeleider. Ik volg intervisie met collega meditatie-begeleiders waarin ik blinde vlekken onderzoek en mij laat aanspreken door collega’s. Meditatie en meditatie-begeleiding is een blijvend leerproces.

Over Ria
  • Biografie
  • Wat ik belangrijk vind in het begeleiden van retraites
Nieuwsbrief Artikelen

Snipverkouden

Met een vol hoofd en dichte oren is het niet lekker slapen. En zeker niet met dat gewoel en gepieker over hoe ik het morgen…

Lees verder

Bedreiging en kans

In het Chinees is het begrip ‘crisis’ opgebouwd uit de karakters voor ‘bedreiging’ en ‘kans’. Er is dus een opmerkelijke samenhang tussen beide. De coronacrisis…

Lees verder

Kleine stap, grote verwondering

Het is de zevende dag van een self-retreat.De vanzelfsprekendheid van het zitten en lopen. We kunnen de hele dag buiten mediteren; de natuur als meditatietempel,…

Lees verder

Op weg … het pad is de verlichting

Een blog van Mirjam Schild Een paar weekenden terug hadden we het voorrecht onze kleindochter van 1,5 jaar twee dagen om ons heen te hebben.…

Lees verder

Mildheid als wasverzachter

‘De hedendaagse wetenschappelijke kennis bevordert de overtuiging dat vriendelijkheid en compassie voor het brein zijn wat de adem is voor het lichaam’. Toen ik eind…

Lees verder

Idolen, spirituele inspiratie en chanting

Een blog van Riët Aarsse Als twintiger was ik gegrepen door die diepe lach, haar intense aanwezigheid, rauwe stem en vrolijke energie op het podium.…

Lees verder

Liefde is de essentie van alle religies

God is liefde, dat is de essentie van het christendom. Jezus heeft dat breed uitgedragen. De grote betekenis van deze religie is dat velen Jezus’…

Lees verder

Verbinden met onze kernwaarden

Een blog van Mirjam Schild en Frits Koster Vanaf 7 oktober heeft de wereld een enorme schok gehad met de geweldsuitbarsting in het Midden-Oosten, waarbij…

Lees verder

Hoe jezelf te geven aan deze wereld

In het Vipassana Centrum in Groningen organiseren we activiteiten die ingaan op samenleven in deze overgangstijd. Meditatie geeft de mogelijkheid om bewust te zijn van…

Lees verder

Blog Artikelen en Media van Ria

Het leven op een hoog in de Pijp

Een blog van Ria Kea Ik woon in een oude stadswijk ”de Pijp”…

Vertrouwd raken met de begerige geest

Vertrouwd raken met de begerige geest – Ria https://www.30now.nl/terugkijken/live-meditaties/33007/Er is toch iets wat…

De natuur als leermeester

Zodra ik al fietsend de stad achter mij laat en de weilanden met…

Openen voor wat afgesloten is – Ria

Openen voor wat afgesloten is – Ria Live Meditatie met Ria Kea: Openen…

Geduld – Ria

Geduld – Ria Live Meditatie met Ria Kea: Zitmeditatie – Geduld… Hoe manifesteert…

Ontspannen gewaarzijn – Ria

Ontspannen gewaarzijn – Ria Live Meditatie van Ria Kea Begeleide: Zitmeditatie – Ontspannen…

Het zelf voorbij

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor deze blog. Gelijk met…

Blijfopdehoogtevanhetlaatstenieuws

Ria Kea - Vipassana.nu (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 5628

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.